Elke internetilehekülje põhimõtted

Elke leheküljele tulles ja seda kasutades nõustute Te käesolevate põhimõtetega ilma ühegi tingimuse ja piiranguta. Elke lehekülje kasutamist reguleerivad seega käesolevad põhimõtted ja kõik TOYOTA internetilehekülje põhimõtted (http://www.toyota.ee/legal/index.json) ning samuti kõik kehtivad seadused.

 

Autoriõigus © Elke © TOYOTA

 

Sisukord

Elke kodulehekülg sisaldab informatsiooni Elke toodete ja Elke turundusprogrammide kohta. Sellel lehel kirjeldatud Elke tooteid müüakse ainult Elke-ile TOYOTA diilerlepinguga kokkulepitud piirkonnas ja koostööpartnerite poolt Eesti Vabariigis. Sellel lehel kirjeldatud turundusprogrammid kehtivad ainult vastavas turundusprogrammis spetsiaalselt märgitud riikides.

 

Kogu sellel leheküljel sisalduv informatsioon omab ainult informatiivset tähendust. Sellel leheküljel sisalduvat informatsiooni ei tohiks kasutada ega sellele tugineda volitatud Elke edasimüüjate ja teeninduste poolt pakutava ametliku informatsiooni asemel. Sellel leheküljel sisalduv informatsioon ei ole õiguslikult siduv ega ole käsitletav müügipakkumistena.

 

Elke teeb kõik endast oleneva, et sellel leheküljel sisalduv informatsioon oleks korrektne, kuid ei saa tagada informatsiooni täpsust. Elke ei võta endale mingit vastutust käesoleval leheküljel sisalduva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega tõele vastavuse osas. Käesolevat internetilehekülge ning kogu sellel leiduvat informatsiooni ja materjale pakutakse lugejale "nii nagu on" põhimõttel, ilma ühegi otsese või kaudse garantiita. Elke jätab endale õiguse teha mudelitesse, varustusse, tehnilistesse andmetesse ja kättesaadavuse andmetesse ilma ette teatamata muudatusi.

 

Märkused autoriõiguse, tööstusomandi ja intellektuaalse omandi kohta

Kogu internetilehekülg ja selle sisu on kaitstud tööstusomandi ja intellektuaalse omandi õigustega. Sellel internetileheküljel leiduvat informatsiooni, teksti, pilte ja graafikat võite kasutada ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel ning Te ei või selle lehekülje sisu ilma Elke ja TOYOTA eelneva kirjaliku loata mitte mingil eesmärgil osaliselt ega tervikuna paljundada, muuta, edastada, litsentseerida ega avaldada, välja arvatud vaatamise eesmärgil. Eeltoodud teod on ilma kirjaliku loata õigusvastased ja võivad kaasa tuua seaduses ettenähtud vastutuse.

 

Elke ametlikel internetilehekülgedel leiduvate piltide kasutamine isiklikel ja fännklubide lehekülgedel

Elke peab internetivõrgustikku informatsiooni jagamise vahendiks ning lubab seepärast kasutada Elke leheküljel leiduvaid pilte isiklikel ja fännklubide lehekülgedel mittekommertslikel eesmärkidel, tingimusel et vastav sooviavaldus saadetakse Elke lehekülje haldajale aadressile info@elke.ee.

 

Sooviavalduse hindamisel lähtutakse muuhulgas järgmistest kriteeriumitest:

  1. Lehekülg peab olema mitte kasumit taotlev;
  2. Lehekülg peab näitama Elke ja TOYOTA kaubamärki ja tooteid positiivses valguses;
  3. Lehekülg ei tohi sisaldada mistahes ebasündsaid, halvustavaid ega illegaalseid materjale;
  4. Pilte ei tohi muuta (piltidele ei tohi lisada teksti, ei tohi kasutada fotokollaazi, muuta pildi värve ega pilti moonutada jne.);
  5. Paljundada tohib ainult Elke poolt toodetest tehtud pilte;
  6. Elke lehekülje kujunduse elemente ega visuaalset välimust ei tohi kopeerida;
  7. Kasutatavate piltide arv peab jääma mõistlikkuse piiridesse ning vastama isikliku või fännklubi lehekülje eesmärkidele;
  8. Autoriõiguse omanik märgitakse järgnevalt: 'Autoriõigus © Elke © TOYOTA’
  9. Piltide algallikale viidatakse Elke lehekülje hüperlingi abil.

 

Pilte kasutades annab inimene nõusoleku, et Elke võib temaga ühendust võtta, eesmärgiga lisada Elke leheküljele link tema leheküljele.

 

Kasutaja nõustub tingimusega, et Elke võib oma äranägemisel loa tühistada. Sellest teatamise järel on kasutaja kohustatud pildid oma leheküljelt koheselt kõrvaldama mistahes pretensioonideta ja viivitamatult.

 

Kaubamärgid

Kõik sellel leheküljel esinevad kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid kuuluvad Elke’ile, Toyota Motor Corporation'ile, Toyota Baltic AS-le või kolmandatele osapooltele. Te ei või neid ilma, vastavalt olukorrale, Elke’i, Toyota Motor Corporation'i, Toyota Baltic AS´i või kolmanda osapoole kirjaliku loata mingil viisil kasutada, jäädavalt arvutisse laadida, kopeerida ega levitada. Kaubamärgiõiguste rikkumiste korral on seaduses ette nähtud vastutus.

 

Hüperlingid

Elke lehekülg võib sisaldada hüperteksti vormis linke teistele internetilehekülgedele, mis ei ole antud leheküljega mingil viisil seotud. Elke ei anna taolises hüperteksti lingis või mõnel teisel internetileheküljel leiduva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega tõelevastavuse osas mingeid lubadusi ega garantiisid ning Elke leheküljega linkide kaudu seotud lehekülgede külastamine toimub täielikult Teie enese riisikol ja Elke mistahes kahjude eest ei vastuta.

 

Vastutuse piiratus

Elke ei võta endale mistahes vastutust ühegi otsese, kaudse, juhusliku, põhjusliku ega spetsiaalse kahju eest, mis sünnib või on mingil viisil seotud Elke lehekülje Teiepoolse külastamise või kasutamisega, muuhulgas kuid mitte ainult viiruste poolt Teie arvutile või mistahes muule nutiseadmele põhjustatud vigastuste või kahju või Elke lehekülje kaudu hangitud informatsioonile tuginedes saadud või tekkinud kahju eest.

 

Kogu Elke leheküljel olev pildimaterjal toodete kohta on illustreeriva tähendusega, st toote värv ning välimus arvutiekraanil ei pruugi vastata reaalsetele toodete omadustele tegelikkuses. Elke ei vastuta mistahes hilisemate pretensioonide ja kahjude eest toote välimuse või tehniliste omaduste mittevastavuse korral illustreerivale pildile.

 

Elke-il on õigus muuta leheküljel olevaid hindasid ning tehtud päringute puhul on Elke-il õigus muuta hinnapakkumises toodud pakkumist, vastavalt päringu eripärale. Ükski internetileheküljelt päringuga saadud hinnapakkumine ei ole Elke-ile siduv ja ei too kaasa mistahes Elke vastutust.

 

Elke vastutuse piiratus kasutatud autode müügi puhul

Elke internetilehekülje sisaldub ka informatsiooni kasutatud sõidukite kohta ning internetilehekülje kasutaja teadvustab ja saab aru, et tegemist on juba varasemalt kasutuses olnud sõidukitega ja seetõttu võib sõidukitel esineda puudusi, mis algsel internetileheküljel sisalduva informatsiooni ülevaatamisel pole avastatavad ning sõiduki värv, välimus ja omadused arvutiekraanil ei pruugi vastata reaalsetele toodete omadustele tegelikkuses. Leheküljel olev informatsioon ei saa olla sellisel juhul aluseks hilisemateks mistahes pretensioonidele ja nõuetele Elke vastu ja internetileheküljel sisalduv teave ei ole Elke-ile mistahes vastutuse tekkimise aluseks. Elke soovitab mistahes muu kasutatud sõiduki, kui TOYOTA, kontrollida vastava kaubamärgi volitatud esindaja juures.

 

Põhimõtete uuendamine

Elke jätab endale õiguse käesolevaid põhimõtteid vastavalt omal äranägemisel ja ärivajadustele igal ajal muuta ja uuendada, seepärast kutsume Teid tutvuma põhimõtetega iga kord, kui Te Elke lehekülge külastate.

 

Saabunud kirjalikud sõnumid

Saates Elke internetileheküljele kirjalikke sõnumeid, nõustute Te sellega, et Elke võib saabunud sõnumeid oma äranägemisel muuta, panna käesolevale Elke leheküljele tasuta üles või otsustada mitte üles panna. Elke ei kanna mistahes vastutust käesolevale Elke leheküljele postitatud sõnumite sisu eest.

 

Elke internetilehekülje kasutustingimused on leitavad külastatavalt internetileheküljelt ning laienevad ja on kehtivad kõigi lehekülje külastajate ja kasutajate suhtes olenemata kasutaja või külastaja poolt nendega tutvumisega või mittetutvumisega. Elke ei kanna mistahes vastutust juhul, kui internetilehekülje kasutaja või külastaja jätab tingimustega tutvumata.

Jälgi meid:
Veebipartner:
Sulge

Loading ...
Kasutame Elke veebilehel lisaks tehnilistele küpsistele ka Statistika- ja Reklaamküpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku Statistika- ja Reklaamküpsiste kasutamiseks.
Vaata küpsiste kasutamise kohta täpsemat infot siit.