Tarbijamängude korraldamise üldtingimused

Käesolevad tarbijamängu korraldamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on kehtestanud ELKE Grupi AS ning neid Üldtingimusi järgivad tarbijamängude korraldamisel kõik ELKE gruppi kuuluvad ühingud, mille nimekiri ja kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel www.elke.ee/et/kontaktid (edaspidi ELKE). ELKE Grupi AS vastutab ELKE grupi tarbijamängude korralduse ja käesolevate tingimuste järgimise eest.

 

1. Tarbijamängude üld- ja eritingimused

Üldtingimused kohalduvad kõikidele ELKE poolt läbiviidavatele tarbijamängudele (edaspidi Tarbijamäng), seal hulgas loosimängud ELKE hallatavates sotsiaalmeediaplatvormides ja erinevatel üritustel.

Iga konkreetse Tarbijamängu korraldamisega seotud informatsiooni (sh Tarbijamängu perioodi, osalemise tingimused ja muu asjakohase teabe) täpsustab ELKE konkreetse Tarbijamängu tekstis selle avaldamise kohas (edaspidi Eritingimused). Seega kehtivad lisaks Üldtingimustele iga Tarbijamängu puhul ELKE kehtestatud Eritingimused. Käesolevate Üldtingimuste ja konkreetse Tarbijamängu Eritingimuste vastuolu korral kohaldatakse Eritingimustes sätestatut.

Kui Tarbijamäng viiakse läbi koos ELKE koostööpartneritega, võivad Tarbijamängule kohalduda lisaks ELKE Üld- ja Eritingimustele ka koostööpartneri Tarbijamängu tingimused. Vastavad tingimused avaldatakse või viidatakse Eritingimustes.

 

2. Tarbijamängus osalejad 

Tarbijamängus saavad üldjuhul osaleda kõik teovõimelised füüsilised isikud (edaspidi Osaleja). ELKE võib Eritingimustes sätestada aga täiendavaid piiranguid või ka laiendusi.

Iga Osaleja saab Tarbijamängus osaleda ainult ühe korra. Osaleja kinnitab ELKE-le enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust ELKE poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele.

Tarbijamängus ei tohi osaleda Tarbijamängu korraldamisega seotud isikud ja ELKE personal.

 

3. Tarbijamängu tulemustest teavitamine, auhinnad ja võitja väljaselgitamine

Tarbijamänguga võidetavad auhinnad ja nende väljastamise tingimused täpsustab ELKE Eritingimustes. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas ega vahetata teiste toodete või teenuste vastu. EKLE jätab endale siiski õiguse asendada auhind samaväärse toote või teenusega.

Võitja selgitatakse välja loosi teel juhuslikkuse alusel, välja arvatud juhul, kui võitja väljaselgitamiseks on sätestatud Eritingimused. Muuhulgas võib ELKE üritustel korraldatava Tarbijamängu puhul teha võitja välja kuulutamises erisusi näiteks nimetades võitja paremusjärjestuse alusel.

Tarbijamängu võitjaga võetakse ühendust 5 tööpäeva jooksul Tarbijamängu perioodi lõppemisest.

Võitja tehakse teatavaks Tarbijamängu avaldamise kohas. Sotsiaalmeedias toimunud Tarbijamängu puhul teavitatakse võtja vastava postituse all. Üritusel toimunud Tarbijamängu võitja tehakse teatavaks koha peal ürituse käigus. Võitjale edastatakse ELKE kontaktid ja temaga täpsustatakse võidu väljaandmise tingimused.

Juhul, kui (i) võitja ei vasta ELKE poolt kehtestatud Tarbijamängu tingimustele, (ii) võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada 15 tööpäeva jooksul, või (iii) võitja loobub auhinnast, loositakse auhind välja uuele võitjale.

Võitja peab auhinnale järele tulema või auhinna ära kasutama Eritingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Kui Eritingimustes vastav tähtaeg puudub, eeldatakse, et auhinnale peab järele tulema või selle ära kasutama 3 kuu jooksul Tarbijamängu perioodi lõppemisest.

 

4. Isikuandmete töötlemine

Osalejad esitavad Tarbijamängus osalemiseks ELKE-le oma isikuandmed. Isikuandmete töötlemise kohta saate täpsemat teavet ELKE isikuandmete töötlemise üldtingimustest, mis on kättesaadavad veebilehel www.elke.ee/et/isikuandmed.

Juhime tähelepanu, et Osaleja võidu korral võidakse avaldada Osaleja nimi Tarbijamängu avaldamise kohas. Samuti võib ELKE auhinna üleandmisel nõuda Osaleja isiku tõendamist (sh nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist).

 

5. Lõppsätted

ELKE jätab endale õiguse muuta või täpsustada Tarbijamängu Üld- ja Eritingimusi teavitades sellest Osalejat Tarbijamängu avaldamise kohas.

ELKE ei vastuta Osaleja poolt Tarbijamängu Üld-, Eritingimuste või mistahes muude kehtestatud reeglite rikkumisest või valeandmete esitamisest tekkinud kahju eest. Muuhulgas ei vastuta ELKE auhinna üle andmata jätmise eest, kui Osaleja ei ole esitanud korrektseid kontaktandmeid (võitjaga ei õnnestu ühendust saada) või Osaleja ei tõenda oma isikut auhinna üle andmisel. Mistahes rikkumise korral vastutab ELKE üksnes tahtlikult või raskest hooletusest põhjustatud otsese varalise kahju eest.

Vääramatu jõu ilmnemisel, Tarbijamängu reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise puhul on ELKE-l ühepoolne õigus katkestada Tarbijamäng, jätta auhind välja loosimata või võitjale üle andmata- ELKE teavitab sellest Osalejaid Tarbijamängu avaldamise kohas.

Kõik Tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Püüame vaidlused lahendada läbirääkimist. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. Kohtualluvus on kokku lepitud muu hulgas juhuks, kui Osaleja viib pärast Lepingu sõlmimist oma tegevus- või asukoha üle välisriiki või kui tema tegevus- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

Kõik Tarbijamänguga seotud kaebused tuleb saata kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Tarbijamängu perioodi lõppemist e-posti aadressile elkegrupp@elke.ee. Kaebuste lahendamine toimub Eesti keeles.

Jälgi meid:
Veebipartner:
Sulge

Loading ...
Kasutame Elke veebilehel lisaks tehnilistele küpsistele ka Statistika- ja Reklaamküpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku Statistika- ja Reklaamküpsiste kasutamiseks.
Vaata küpsiste kasutamise kohta täpsemat infot siit.